KURTALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARACI SATIN ALINACAKTIR

KURTALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARACI SATIN ALINACAKTIR

KURTALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARACI SATIN ALINACAKTIR
Bu içerik 372 kez okundu.
Advert

Kurtalan Belediyesi tarafından açık ihale usulüyle 7+1 M3 sıkıştırılmalı çöp alımı  satın alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre ihale, 01.02.2021 tarihinde saat 11.00’te Kurtalan Belediye Konferans Salonunda yapılacak.

İHALENİN DETAYLARI

7+1 M3 SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARACI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN                                                                   :2021/3184
1- İdarenin
a) Adı                                                                :KURTALAN BELEDİYESİ
b) Adresi                                                          :RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI NO:80/A 56500
                                                                         KURTALAN/SİİRT
c) Telefon ve faks numarası                             :4844112010 - 4844112037
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve 
e-imza kullanılarak indirilebileceği 
   internet sayfası                                              :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu mal alımın 
a) Adı                                                               :7+1 M3 SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARACI ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı                                 :2 ADET 7+1 M3 SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARACI
                                                                          Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
                                                                          bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                    :TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi                                       :ARAÇLAR TEK SEFERDE TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi                                        :SÖZLEŞME İMZALANMA TARİHİ İŞE BAŞLAMA TARİHİ
                                                                          SAYILACAKTIR.
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati           :01.02.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)                            :BELEDİYE KONFERANS VE TOPLANTYI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:TEKNİK ŞARTNAME SATIŞ SONRASI SERVİS İSTASTONUDA BELİRTİLEN HUSUSLAR4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. ÇÖP ARACI SATIŞI İŞİNE AİT İŞ DENEYİM BELGELERİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Vali Hacıbektaşoğlu: “Üniversite Öğrencilerimizin Yanındayız”
Vali Hacıbektaşoğlu: “Üniversite Öğrencilerimizin Yanındayız”